See you

All I want to do is see you again.Vše co chci dělat je vidět Tě znovu.
Is that too much to ask for?žádám toho mnoho?
I just want see your sweet smile,Chci jen vidět tvůj sladký úsměv,
Smiled the way it was beforeusmívat se cestu to bylo
Well, I´ll try not to hold youdobře, zkusím Tě nedržet
And I´ll try not to kiss youa zkusím tě nelíbat
And I won´t even touch youdokonce se Tě nebudu dotýkat
All I want to do is see youvšechno co chci je vidět Tě
Don´t you know that it´s true.víš, že to je pravda?
I remember the daysVzpomínám na dny,
when we walked through the woods,kdy jsme chodili lesy
We´d sit on a bench for a while.na chvíli jsme seděli na lavičce.
I treasure the wayVážím si cesty,
we used to laugh and playkdy jsme se smáli a potom
And look in each other eyes.jsme se dívali vzájemně do očí.
You can keep me at a distanceMůžeš mě nechat opodál,
if you don´t trust my resistancejestli nevěříš mým zábranám,
But I swear I won´t touch you.ale přísahám, nedotknu se Tě.
Well I know five years is a long timeDobře vím, že pět let je dlouhá doba
and that times changea lidé se časem mění
But I think that you´ll findale myslím, že zjistíš,
people are basically the same.že lidé jsou v podstatě stejní.
If the water´s still flowingJestli voda stále teče
we can go for a swimmůžeme jít plavat
And do the things we used to do.a dělat věci, na které jsme byli zvyklý.
And if I´m reluctant you can pull me in,A jestliže se zdráhám, můžeš mě zatáhnout
We can relive our youth.můžeme znovu prožít naše mládí.
But we´ll just stay friendlyAle zůstaneme přátelé,
like sister and brotherjako sestra a bratr
Though I think I still love you.ačkoli myslím, že tě stále miluji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *