The Meaning Of Love

I´ve read more than a hundred books,Mám přečíst více než sto knih
seeing love mentioned many thousand times,vidět lásku zmíněnou mnoho tisíckrát,
But despite all the places I´ve looked,ale zloba všech míst, kde jsem se díval
It´s still no clearer,stále to není jasnější
It´s just not enough,není to dost
I´m still no nearerstále nejsem blíže
The meaning of lovevýznamu lásky
Noted down all my observationsZapisoval jsem si všechna svá pozorování
Spent an evening watching televisionstrávil jsem večer díváním na televizi
Still I couldn´t say with precisionstále nemohu s přesností říci
Know it´s a feeling and it comes from above,znám ten pocit a přichází to zezhora,
But what´s the meaningale jaký je význam
The meaning of lovevýznam lásky.
(Tell me).(řekni mi)
From the notes that I´ve made so far,Z poznámek, co jsem si udělal doposud
Love seems something like wanting a scar,se zdá láska jako nějaké zraňování,
But I could be wrong,ale mohu se mýlit,
I´m just not sure you see,stále si ještě nejsem jistý víš,
I´ve never been in love beforedosud jsem nebyl nikdy zamilovaný
Next I asked several friends of mine,dále jsem se ptal několika svých přátel,
If they could spare a few minutes of their time,jestliže mohou postrádat pár minut ze svého času,
Their looks suggested that I´ve lost my mind,jejich pohledy však naznačovaly, že jsem se zbláznil,
Tell me the answerodpověz mi
My Lord high abovemůj Pán je povznesen
Tell me the meaning,řekni mi význam
The meaning of lovevýznam lásky.
From the notes that I´ve made so far,Z poznámek, co jsem si udělal doposud
Love seems something like wanting a scar,se zdá láska jako nějaké zraňování,
But I could be wrong,ale mohu se mýlit,
I´m just not sure you see,stále si ještě nejsem jistý víš,
I´ve never been in love beforedosud jsem nebyl nikdy zamilovaný
The meaning of lovevýznam lásky
(Tell me)(řekni mi)
Tell me the meaning of love.řekni mi význam lásky.
(Tell me)(řekni mi)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *